Statut Fundacji Polak Pomaga

Postanowienia ogólne

 • 1.
 1. Fundacja nosi nazwę: FUNDACJA POLAK POMAGA.
 2. Fundacja może używać wyróżniających ją znaków graficznych i pieczęci.
 3. Dla celów współpracy z zagranicą nazwa Fundacji może być używana w tłumaczeniu na inne języki.
 • 2.
 1. FUNDACJA POLAK POMAGA, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja jako organizacja pozarządowa, prowadzi także działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 6. Fundacja została ustanowiona przez spółkę pod firmą: Crowd Community Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000595037, posiadającą NIP 7811921424 oraz REGON 363425132, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Kowandego w Kancelarii notarialnej w Poznaniu, przy ul. Nowowiejskiego 59 w dniu 29 marca 2016 roku, Repertorium nr A nr 2061/2016.
 • 3.
 1. Siedzibą fundacji jest miasto Poznań.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych oraz uczestniczyć w innych fundacjach.
 • 4.
 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości pranej zasłużonym dla celów obranych przez Fundację, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji lub zasłużonych dla samej Fundacji.
 2. Ministrem właściwym do nadzoru nad działalnością Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Cele i zasady działania Fundacji

 • 5.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz i w zakresie:

 1. Wspierania edukacji, a w szczególności wspierania rozwoju młodzieży, absolwentów szkół wszelkiego typu podejmujących pierwszą pracę zawodową lub decydujących się na uruchomienie  własnej działalności gospodarczej,
 2. wspomagania i promocji rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży;
 3. wspomagania i promocji inicjatyw społecznych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 4. wspierania rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z małych ośrodków  miejskich oraz regionów z wysoką stopą bezrobocia;
 5. promocji polskiej gospodarki;
 6. kultury i sztuki;
 7. ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i przyrodniczego;
 8. wspierania oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości;
 9. aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa;
 11. upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 12. działalności na rzecz osób w podeszłym wieku;
 13. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 14. działalności charytatywnej;
 15. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 16. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 17. upowszechniania wiedzy o prawach konsumenta i ich ochrony;
 18. upowszechniania wiedzy o prawach człowieka oraz swobodach obywatelskich i ich ochrony;
 19. ochrony wolności człowieka;
 20. upowszechniania wiedzy w zakresie uzależnień oraz przeciwdziałania uzależnieniom;
 21. przeciwdziałania patologiom społecznym;
 22. działalności na rzecz kombatantów oraz osób represjonowanych;
 23. wspierania Polonii i Polaków poza granicami kraju;
 24. organizowania i promowania prospołecznych postaw obywatelskich, w szczególności wolontariatu;
 25. wspierania i pomocy ofiar klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz poza jego granicami;
 26. wspierania ofiar przemocy;
 27. ratownictwa i ochrony ludności;
 28. obronności państwa oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 29. turystyki i krajoznawstwa;
 30. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 31. ekologii i ochrony zwierząt;
 32. krzewienia i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia;
 33. ratowania życia chorych osób, działania na rzecz poprawy ich zdrowia;
 34. edukacji, oświaty, wychowania, nauki i szkolnictwa wyższego;
 35. propagowania nowoczesnych technologii.
 • 6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. promowanie, inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć oraz projektów w zakresie celów Fundacji;
 2. prowadzenie i wspieranie badań naukowych, zbieranie informacji i ich przetwarzanie, a także tworzenie opracowań i ich propagowanie;
 3. pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiązań i technologii mogących wspierać cele Fundacji i ich propagowanie;
 4. organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i dofinansowanie kursów, szkoleń, warsztatów, staży, praktyk i udziału w konferencjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 5. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw dzieci i młodzieży zmierzających do ich rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego, w tym w szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń i staży prowadzonych w kraju i za granicą;
 6. finansowanie i dofinansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży;
 7. zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-wideo, usług i rozwiązań pomocnych w realizacji celów fundacji;
 8. współpracę w zakresie opisanym powyżej ze szkołami, mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, ośrodkami akademicko-naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne z celami Fundacji;
 9. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
 10. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz krzewienia kultury i sztuki, w szczególności: organizacja i realizacja wystaw, koncertów, warsztatów fotograficznych, filmowych, poetyckich;
 11. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych;
 12. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet;
 13. wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie;
 14. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności pożytku publicznego;
 15. finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego;
 16. projektowanie, tworzenie, udostępnianie i produkcję materiałów dla celów edukacyjnych, w celu wzmacniania i rozwijania działalności pożytku publicznego w Polsce;
 17. upowszechnianie w Internecie i środkach masowego przekazu wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji;
 18. wspieranie finansowe, organizacyjne oraz intelektualne przedsięwzięć z zakresu obejmującego cele Fundacji;
 19. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.
 • 7.
 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami, a także współpracować z nimi.
 2. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego.

Majątek i dochody Fundacji

 • 8.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10 000 złotych (dziesięć tysięcy złotych) w tym 2500 złotych przeznaczone jest na prowadzenie działalności gospodarczej oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 • 9.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dotacji i subwencji oraz grantów;
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 5. majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
 6. odsetek bankowych;
 7. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
 8. funduszy Unii Europejskiej;
 9. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.
 • 10.
 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 • 11.

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych w punktach 2, 3 i 4 „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

 • 12.

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
 2. Rada Fundacji , zwana dalej „Radą”, jeśli została powołana.

Zarząd Fundacji

 • 13.
 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do czterech  osób w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu powoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.  Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
 2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • 14.
 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Wiceprezes kieruje pracami Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes, przesyłając do wszystkich członków Zarządu informację pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 • 15.
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. realizowanie celów statutowych,
 5. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 6. uchwalanie regulaminów,
 7. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 8. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 9. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 10. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 11. Zarząd podejmuje uchwały w drodze głosowania zwykłą większość głosów, przy udziale co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 12. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 13. Zarząd może powołać i odwołać ciała doradcze, a w szczególności Radę Honorową Fundacji.
 14. Skład oraz zakres uprawnień Rady Honorowej Fundacji określony zostanie przez Zarząd w akcie powołującym Radę Honorową Fundacji.
 • 16.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 2. dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Fundatora,
 3. odwołania przez Fundatora w każdym czasie,
 4. śmierci.

Rada Fundacji

 • 17.
 1. Fundator może powołać w każdym czasie Radę Fundacji jako organ konsultacyjno–doradczy oraz nadzorczy.
 2. Skład oraz zakres uprawnień Rady Fundacji określony zostanie przez Fundatora w akcie powołującym Radę.

Sposób Reprezentacji

 • 18.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku Zarządu wieloosobowego składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.


Działalność gospodarcza

 • 19.
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.
 • 20.

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą  w zakresie:

 1. działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
 2. działalność wydawnicza - PKD 58;
 3. działalność poligraficzna – PKD 18.1;
 4. reklama – PKD 73.1;
 5. wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.2;
 6. działalność edukacyjna - PKD 85;
 7. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką - PKD 90 ;
 8. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD 47;

Zmiana Statutu

 • 21.
 1. Zmian w Statucie dokonuje Fundator.
 2. Zmiana celów, dla których powołana została Fundacja, oraz przedmiotu działalności gospodarczej wymaga rejestracji przez właściwy Sąd.

Połączenie z inną fundacją

 • 22.
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.

Likwidacja Fundacji

 • 23.
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
 3. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd lub inna osoba wskazana przez Fundatora.
 • 24.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zgromadzenia Fundatorów na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

 • 25.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru SądowegoFundator:
Crowd Community Sp. z o.o.

Renata Łukaszewicz - Wiceprezes Zarządu
Jakub Sobczak - Prezes Zarządu