Pomóż mi pomagać dzięki kursowi pilatesa

Kampania się zakończyła

22%

postęp

665

z 3000 PLN
do końca (30-06-2019 g. 16:47)

zbiórka ciągła
Pomóż mi zebrać środki na kurs w technice Pilates, po którego ukończeniu otrzymam międzynarodowy certyfikat i będę mógł pomagać m.in. kontuzjowanym tancerzom.

 

English below

Krótko o mnie

Mam na imię Adrian, mam 24 lata. Jestem absolwentem jednej z Państwowych Szkół Baletowych w Polsce. Od pięciu lat jestem czynnie działającym tancerzem w gatunku teatru tańca, w jednej z wiodących instytucji w tej dziedzinie. Niestety na samym początku mojej kariery miałem niefortunny wypadek, w wyniku którego uszkodziłem odcinek piersiowy kręgosłupa. Często, to znaczy średnio raz w miesiącu, w wyniku momentu nieuwagi, czy zbyt dużego wysiłku, pojawiają się u mnie spięcia mięśniowe, które praktycznie uniemożliwiają mi wykonywanie 20% aktywności fizycznych. Na szczęście mogę zawsze liczyć na życzliwość i wyrozumiałość ze strony mojej dyrekcji, przez co nadal mam szansę rozwijać się zawodowo.


Moja edukacja

Mam świadomość, że im dłużej wykonuje zawód, tym bardziej się uszkadzam. Nie będę w stanie tańczyć przez całe życie, ale na szczęście odnalazłem pasję, która pozwala mi na przekazywanie mojej wiedzy i zdobytego doświadczenia zawodowego. Pokochałem prowadzenie lekcji tanecznych i styczność z innymi osobami, które czerpią tyle samo radości z ruchu. Po każdych zajęciach wychodzę pełen energii, mimo iż są one wyczerpujące. Jest to dla mnie ogromna przyjemność. Postanowiłem więc pójść profesjonalną drogą edukacji. Rozpocząłem edukację w kierunku pedagogicznym na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Obecnie jestem na III roku studiów na specjalności Pedagogika Baletowa. Jest to jedyny kierunek w Polsce, któru daje uprawnienia do nauczania w profesjonalnych szkołach baletowych.

Cel

Wielu tancerzy doznaje kontuzji. Niektórym udaje się z nich wyjść po kilku tygodniach, innym natomiast dopiero po kilku latach. Jest to jednak nieodłączny czynnik wliczony w nasz zawód. Oczywistym jest jednak, że potrzebna jest wtedy rehabilitacja i intensywne ćwiczenia wzmacniające i stabilizujące. Tu właśnie pojawia się Pilates. Jest to technika wspomagająca, która nie tylko wzmacnia mięśnie, ale również stabilizuje osłabione partie ciała. Bardzo dobrze wpływa nie tylko na pracę tancerzy, ale też funkcjonowanie osób na co dzień pracujących przy komputerze. Taki kurs pozwoliłby mi na pomoc potrzebującym. Mógłbym zająć się pracą z obciążonymi kontuzjami tancerzami, ale też z ludźmi pracującymi w mniej aktywnych zawodach. Byłaby to dla mnie najlepsza forma aktywności po zakończeniu kariery zawodowej.

Tu można przeczytać dużo więcej o wspaniałym Pilatesie: https://www.pilates.com/BBAPP/V/index.html

project-63c0f3e9-3bcf-4657-9d84-a46774d01d521559741704-content-0x0.jpg

Jak możesz mi pomóc...

Niestety kurs jest bardzo kosztowny. Na chwilę obecną udało mi się uzbierać środki na przeloty i zakwaterowanie. Sam kurs kosztuje około 3000 złotych ze względu na kończący go certyfikat, który ma status międzynarodowy. Jest on jednak niezbędny do prowadzenia zajęć Pilatesu.

Kochani, jeśli dotarliście do tego miejsca i zechcieliście przeczytać mój projekt, to już za to jestem Wam bardzo wdzięczny!

Jeśli jednak zechcielibyście wesprzeć mój projekt, to zapewniam, że zdecydowanie liczy się każda złotówka. Bedzie to dla mnie wsparcie nie tylko materialne, ale też mentalne. Oznacza to, że jest na tym świecie garstka ludzi, która pomaga spełniać marzenia! Jeżeli kiedykolwiek, ktokolwiek z Was będzie potrzebował pomocy, może na mnie liczyć! Jestem gotów odwdzięczyć się jako gotowy instruktor Pilatesa!

To naprawdę jest moje marzenie... POMAGAĆ!!!

English

About me...

My name is Adrian, I am 24 years old. I am a graduate of one of the State Ballet Schools in Poland. For five years I have been an active dancer in the dance theater genre, in one of the leading institutions in this field. Unfortunately, at the very beginning of my career, I had an unfortunate accident, as a result of which I damaged the thoracic segment of the spine. Often, that is, on average once a month, due to the moment of inattention or too much effort, muscle tension occurs in me, which practically prevents me from performing 20% ​​of physical activities. Fortunately, I can always count on kindness and understanding from my management, which means I still have a chance to develop profession.

My education...


I am aware that the longer I work, the more I get damaged. I will not be able to dance all my life, but fortunately I have found a passion that allows me to transfer my knowledge and acquired professional experience. I fell in love with dancing lessons and contact with other people who enjoy the same joy of movement. After each class I go out full of energy, even though they are exhausting. It is a great pleasure for me. So I decided to go professional education. I started education in the pedagogy at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. I am currently in my third year of studies at the Ballet Pedagogy specialization. This is the only course in Poland that gives you permission to teach in professional ballet schools.

 

Aim...

Many dancers are injured. Some manage to leave them after a few weeks, others only after a few years. However, this is an inseparable factor included in our profession. However, it is obvious that rehabilitation and intensive strengthening and stabilizing exercises are needed. This is where Pilates appears. It is a supportive technique that not only strengthens muscles but also stabilizes weakened body parts. It is very good not only for the work of dancers, but also for the functioning of people who work at the computer on a daily basis. Such a course would allow me to help those in need. I could deal with working with injured dancers, but also with people working in less active professions. It would be the best form of activity for me after finishing my professional career. Here you can read a lot more about the wonderful Pilates: https://www.pilates.com/BBAPP/V/index.html

How can u help me...

Unfortunately, the course is very expensive. At the moment I managed to collect funds for flights and accommodation. The course itself costs about 3000 zlotys because of the ending certificate, which has international status. However, it is necessary to conduct Pilates classes. Beloved, if you got to this place and you wanted to read my project, I am very grateful for that! However, if you would like to support my project, I assure you that every zloty counts. It will be not only material but also mental support for me. This means that there are a handful of people in this world that helps make your dreams come true! If ever, anyone of you will need help, count on me! I am ready to repay you as a Pilates instructor! It really is my dream ... TO HELP !!!